Webinar

อนาคตการพัฒนากองทัพไทยในปี 2565-66: แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากมุมมองภาคเอกชน

Defense & Security 2021 Webinar Ep#2: การเสวนาออนไลน์ “แนวโน้มการพัฒนากองทัพไทยในปี 2565-2566” พูดถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนายุทโธปกรณ์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของภาคเอกชน รวมถึงขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเฉพาะบริษัท มาร์ซัน จำกัด ซึ่งเป็นอู่ต่อเรือของคนไทย
บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากสื่อด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชั้นนำ คุณอนาลโย กอสกุล บรรณาธิการ thaiarmedforce.com และตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตภาคเอกชน คุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) Marsun Co., Ltd.